BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7109/BKHĐT-ĐTNN
V/v xác định vốn điều lệ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 9348/VPCP-ĐMDN ngày 27/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Thanh tra Sở trên Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc xác định vốn điều lệ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định vốn điều lệ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 5437/BKHĐT-ĐKKD ngày 12/7/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đề nghị Thanh tra Sở tra cứu công văn nêu trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để thực hiện.

2. Đề nghị Thanh tra Sở lưu ý: đối với các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ, đề nghị Thanh tra Sở gửi văn bản tới các cơ quan có thẩm quyền, không gửi lên Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Thanh tra Sở thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7109/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 về xác định vốn điều lệ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 7109/BKHĐT-ĐTNN Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7109/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 về xác định vốn điều lệ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close