VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7178/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (công văn số 45/ĐTKDV.HĐTV ngày 20 tháng 6 năm 2017) về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 2225/TTg-DMDN ngày 12 tháng 12 năm 2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước những doanh nghiệp đã thống nhất bàn giao; đã có quyết định chuyển giao của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2225/TTg-ĐMDN ngày 12 tháng 12 năm 2016.

3. Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao nhưng chưa quyết toán vốn lần 2 thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số công văn số 10806/VPCP-ĐMDN ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Ban CĐ ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Thái 221

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7178/VPCP-ĐMDN năm 2017 chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 7178/VPCP-ĐMDN Ngày ban hành 10/07/2017
Ngày có hiệu lực 10/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7178/VPCP-ĐMDN năm 2017 chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close