BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7214/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 9331/VPCP-ĐMDN ngày 27/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý đơn vị như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với trường hợp của Quý đơn vị, nếu pháp luật chuyên ngành quy định việc mua bán trang thiết bị y tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì trước khi thực hiện giao dịch mua bán thiết bị y tế, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định. Theo đó, trường hợp hồ sơ yêu cầu quy định nhà thầu phải đáp ứng điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhà thầu phải đáp ứng điều kiện này trước khi ký kết hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Do đó, nếu gói thầu đang trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất và nhà thầu được đánh giá là đáp ứng các điều kiện quy định về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật... nhưng chưa được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện về mua bán thiết bị y tế thì để tăng tính cạnh tranh cho gói thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu cần tiếp tục xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau khi đã đáp ứng điều kiện kinh doanh về mua bán thiết bị y tế theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 9331/VPCP-ĐMDN ngày 27/9/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Đường số KV4, phường 3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (H.6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7214/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 7214/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày có hiệu lực 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7214/BKHĐT-QLĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close