BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7220/BKHĐT-ĐKKD
V/v xử lý kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc
(đ/c: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 9084/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Quý Công ty về việc hướng dẫn hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Công ty. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo nội dung phản ánh của Quý Công ty tại Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp thì Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao Hòa Lạc (Viện HIRA) là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Công ty HPD. Nguồn vốn sử dụng làm vốn điều lệ của Viện trích từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Ngày 08/10/2015, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số B-29/2015/ĐK-KH&CN về việc thành lập Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao Hòa Lạc do Công ty HPD quản lý trực tiếp. Ngày 31/3/2016, Viện HIRA đã được Cục Thuế thành phố Hà Nội cấp mã số thuế 0107379655.

Khoản 4 Điều 11 Luật Khoa học và Công nghệ quy định: “Tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”.

Theo quy định tại Điểm g Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ thì một trong các nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ là hướng dẫn, đăng ký hoạt động đối với các tổ chức khoa học và công nghệ, quỹ phát triển khoa học và công nghệ, quỹ đổi mới công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao theo quy định của pháp luật.

Do vậy, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn cụ thể.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ - Vụ ĐMDN (để báo cáo - thay trả lời CV số 9084/VPCP-ĐMDN);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - (để đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ);
- Lưu: VT, ĐKKD(NV).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7220/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 xử lý kiến nghị về hướng dẫn hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 7220/BKHĐT-ĐKKD Ngày ban hành 11/10/2018
Ngày có hiệu lực 11/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7220/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 xử lý kiến nghị về hướng dẫn hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close