BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7270/BKHĐT-ĐKKD
V/v ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bà Phạm Quỳnh Nhi
(Đ/c: Phòng 1109, lầu 11, số 2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 9246/VPCP-ĐMDN ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Bà trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc ghi ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Về việc kinh doanh hoạt động dịch vụ liên quan đến lao động trong nước, đề nghị Bà liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành về lao động để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Xin thông báo để Bà được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ - Vụ ĐMDN (để b/c - thay trả lời CV số 9246/VPCP-ĐMDN);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để đăng tải);
- Lưu: VT, ĐKKD(NV).vR5

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7270/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 7270/BKHĐT-ĐKKD Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7270/BKHĐT-ĐKKD năm 2018 về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close