VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7339/VPCP-CN
V/v đầu tư xây dựng Khu phức hợp dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp tại quận Đồ Sơn, Tp Hải Phòng

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 2413/UBND-XD2 ngày 03 tháng 5 năm 2017, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1302/BXD-QHKT ngày 09 tháng 6 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4246/BKHĐT-KTDV ngày 25 tháng 5 năm 2017), Tài chính (văn bản số 7306/BTC-ĐT ngày 02 tháng 6 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2997/BTNMT-KHTC ngày 13 tháng 6 năm 2017), Giao thông vận tải (văn bản số 5583/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 5 năm 2017), Quốc phòng (văn bản số 6237/BQP-TM ngày 04 tháng 6 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 4408/BNN-KH ngày 29 tháng 5 năm 2017), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 2665/BVHTTDL-KHTC ngày 22 tháng 6 năm 2017) về việc đầu tư xây dựng Khu phức hợp dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ tại các văn bản nêu trên, chỉ đạo tổ chức việc điều chỉnh quy hoạch chung và đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, GTVT, NN&PTNT, TN&MT, VH, TT&DL, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3b) Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7339/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư xây dựng Khu phức hợp dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 7339/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư xây dựng Khu phức hợp dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu 7339/VPCP-CN Ngày ban hành 13/07/2017
Ngày có hiệu lực 13/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7339/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư xây dựng Khu phức hợp dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close