BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7369/BKHĐT-ĐTNN
V/v kiến nghị của Công ty TNHH Phát Linh

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phát Linh
(Phòng 402, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 9184/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Phát Linh liên quan đến việc nhà đầu tư trong nước mua lại vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 68 của Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh/thành phố, có chức năng chủ trì thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư.... Vì vậy, đề nghị Quý Công ty trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để đăng tin);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Sở KH&ĐT TP. Hà Nội;
- Lưu VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7369/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 kiến nghị về nhà đầu tư trong nước mua lại vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 7369/BKHĐT-ĐTNN Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7369/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 kiến nghị về nhà đầu tư trong nước mua lại vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close