BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 740/TCT-DNNCN
V/v chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế Thái Nguyên

Trả lời công văn số 3128/CT-TNCN ngày 19/11/2018 của Cục Thuế Thái Nguyên về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm g.9, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“g.9) Các khoản thanh toán mà người sử dụng lao động trả để phục vụ việc điều động, luân chuyển người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại hợp đồng lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn theo thông lệ quốc tế của một số ngành như dầu khí, khai khoáng.

Căn cứ xác định là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia nơi người nước ngoài cư trú và ngược lại”.

Về vấn đề này của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, Tổng cục Thuế đã có công văn số 363/TCT-TNCN ngày 24/1/2018 trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc chính sách thuế TNCN.

Đề nghị Cục Thuế Thái Nguyên căn cứ vào hồ sơ của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo cung cấp và tình hình thực tế tại đơn vị để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp cá nhân người lao động nước ngoài được Công ty Núi Pháo thanh toán các khoản thu nhập thỏa mãn các điều kiện tại Điểm g.9 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính nêu trên thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thái Nguyên được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC(TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 740/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 740/TCT-DNNCN Ngày ban hành 06/03/2019
Ngày có hiệu lực 06/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 740/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close