VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7459/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7403/BGTVT-ĐTCT ngày 09 tháng 7 năm 2018 về việc giải pháp tháo gỡ khó khăn Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức Hợp đồng BOT (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải quyết định việc điều chỉnh hợp đồng Dự án nêu trên theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 13382/VPCP-CN ngày 15 tháng 12 năm 2017.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn vay đối với Dự án nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7459/VPCP-CN năm 2018 triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 7459/VPCP-CN Ngày ban hành 06/08/2018
Ngày có hiệu lực 06/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 7459/VPCP-CN năm 2018 về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close