BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7491/BNN-TCLN
V/v trả tin dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), từ năm 2011 đến nay, các địa phương đã tiến hành chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn nhận khoán bảo vệ rừng đạt kết quả tốt, góp phần bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả.

Hiện nay, tiền DVMTR trả cho chủ rừng là tổ chức đã được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Tuy vậy, việc trả tiền DVMTR cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, công động dân cư; hộ gia đình, cá nhân, công động dân cư nhận khoán bảo vệ rừng đều được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh hoặc chủ rừng là tổ chức trả trực tiếp bằng tiền mặt nên mất nhiều thời gian, chi phí cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa đảm bảo công khai, minh bạch.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với một số địa phương tiến hành thí điểm trả tiền DVMTR thông qua tài khoản ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử. Kết quả tổng kết, đánh giá thí điểm cho thấy việc trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử tiết kiệm chi phí, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và an toàn. Các địa phương đều có khả năng áp dụng các hình thức trả tiền này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, chủ rừng là tổ chức và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành ngay việc trả tiền DVMTR năm 2018 qua tài khoản ngân hàng hoặc qua giao dịch thanh toán điện tử cho chủ rừng và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng tại các địa bàn thuận lợi; tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để từ năm 2019 trở đi việc trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc qua giao dịch thanh toán điện tử được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo);
- Sở NN&PTNT, Quỹ BV&PTR tỉnh;
- Quỹ BV&PTR Việt Nam;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7491/BNN-TCLN năm 2018 về trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 7491/BNN-TCLN Ngày ban hành 26/09/2018
Ngày có hiệu lực 26/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7491/BNN-TCLN năm 2018 về trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close