VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 780/VPCP-KTTH
V/v tình hình giá xăng dầu

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

Về tình hình giá xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Tài chính cùng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu trong thời gian gần đây, sự chênh lệch giá giữa các mặt hàng xăng dầu và nguyên nhân; các chính sách thuế, phí liên quan đến xăng dầu và hoạt động của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; tác động, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất định hướng và giải pháp phù hợp; Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KGVX;
-Lưu: VT, KTTH(3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 780/VPCP-KTTH năm 2018 về tình hình giá xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 780/VPCP-KTTH Ngày ban hành 23/01/2018
Ngày có hiệu lực 23/01/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 780/VPCP-KTTH năm 2018 về tình hình giá xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close