BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7814/BCT-KH
V/v hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty tư vấn và đại diện Asoka

Trả lời đề nghị của Công ty tư vấn và đại diện Asoka do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp theo Công văn số 9056/VPCP-ĐMDN về việc hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018; "Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ."

2. Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP: Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng”.

3. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để được thực hiện quyền phân phối bán lẻ.

Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định trên, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện quyền phân phối bán buôn sau khi đăng kí thực hiện hoạt động này tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

4. Như vậy, theo các quy định trên, trong trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có mô hình kinh doanh hỗn hợp (thực hiện cả bán buôn và bán lẻ) các mặt hàng đa dụng (có thể sử dụng cho nhiều mục đích: sản xuất, tiêu dùng...) thì tổ chức kinh tế đó cần đăng ký thực hiện quyền phân phối bán buôn và làm thủ tục cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ theo các quy định dẫn trên.

Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Quốc Hưng (để b/c);
- VPCP;
- VCCI;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH




Dương Duy Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7814/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP về bán buôn, bán lẻ do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 7814/BCT-KH Ngày ban hành 26/09/2018
Ngày có hiệu lực 26/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7814/BCT-KH năm 2018 hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2018/NĐ-CP về bán buôn, bán lẻ do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close