BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7862/BNN-TCLN
V/v rà soát, điều chỉnh mục tiêu, KH thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2015-2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 8307/VPCP-NN ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, giao Ủy ban nhân dân các tỉnh khẩn trương rà soát, điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch trồng rừng ven biển phù hợp với điều kiện thực tiễn, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Quyết định số 120/QĐ-TTg, kinh phí đầu tư các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển được thực hiện từ các nguồn vốn (ngân sách nhà nước, ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác). Vì vậy, để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Đề án nêu trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức rà soát mục tiêu, nhiệm vụ các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển đã được phê duyệt, đang triển khai và dự kiến thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các dự án từ năm 2015-2017, ước thực hiện 2018; những khó khăn, vướng mắc (nguồn vốn, đất đai,...); đề xuất điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch còn lại năm 2019-2020 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm bảo khả thi (có biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục I, Phụ lục II gửi kèm văn bản này và được đăng tải trên Website của Tổng cục Lâm nghiệp: http://tongcuclamnghiep.gov.vn)

Văn bản báo cáo đề nghị gửi về Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email [email protected] trước ngày 20/10/2018.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở NN các tỉnh, TP ven biển;
- Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

PHỤ LỤC 0I.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN GIAI ĐOẠN 2015-2020 TỈNH ...
(Kèm theo Văn bản số 7862/BNN-TCLN ngày 09/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên dự án/ nguồn vốn

KH tổng thể của dự án theo QĐ đã phê duyệt

Kết quả thực hiện từ năm 2015-2017

Ước thực hiện KH năm 2018

Ghi chú

Thời gian thực hiện (từ năm đến năm)

DT trồng rừng mới (ha)

DT trồng bổ sung, phục hồi rừng (ha)

DT chăm sóc rừng (ha)

DT khoán BVR (ha)

Hạng mục, công trình khác …

Tổng mức đầu tư (tr.đ)

DT trồng rừng mới (ha)

DT trồng bổ sung, phục hồi rừng (ha)

DT chăm sóc rừng (ha)

DT khoán BVR (ha)

Hạng mục, công trình khác …

Đã giải ngân (tr.đ)

DT trồng rừng mới (ha)

DT trồng bổ sung, phục hồi rừng (ha)

DT chăm sóc rừng (ha)

DT khoán BVR (ha)

Hạng mục, công trình khác ...

KP được giao (tr.đ)

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Nguồn vốn KH57; CTMT 886TTg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng ngập mặn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng PH chắn gió, chắn cát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nguồn vốn Chương trình SP-RCC; CTMT ứng phó BĐKH & TTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng ngập mặn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng PH chắn gió, chắn cát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Các dự án nguồn vốn củng cố, bảo vệ, nâng cấp đê biển (có hạng mục trồng rừng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rng ngập mặn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng PH chắn gió, chắn cát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Vốn tài trợ nước ngoài, vốn ODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng ngập mặn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng PH chắn gió, chắn cát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Các nguồn vốn khác (NSĐP, Tổ chức, DN, cá nhân,...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng ngập mặn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng PH chắn gió, chắn cát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN NĂM 2019, 2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH KH GIAI ĐOẠN 2015-2020 TỈNH...
(Kèm theo Văn bản số 7862/BNN-TCLN ngày 09/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên dự án/ nguồn vốn

KH thực hiện các dự án năm 2019

KH thực hiện các dự án năm 2020

KH thực hiện các dự án giai đoạn 2015-2020 (sau rà soát, điều chỉnh)

Ghi chú

DT trồng rừng mới (ha)

DT trồng bổ sung, phục hồi rừng (ha)

DT chăm sóc rừng (ha)

DT khoán BVR (ha)

Hạng mục, công trình khác …

DK nhu cầu vốn đầu tư (tr.đ)

DT trồng rừng mới (ha)

DT trồng bổ sung, phục hồi rừng (ha)

DT chăm sóc rừng (ha)

DT khoán BVR (ha)

Hạng mục, công trình khác …

DK nhu cầu vốn đầu tư (tr.đ)

DT trồng rừng mới (ha)

DT trồng bổ sung, phục hồi rừng (ha)

DT chăm sóc rừng (ha)

DT khoán BVR (ha)

Hạng mục, công trình khác …

DK nhu cầu vốn đầu tư (tr.đ)

 

 

Tng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Nguồn vốn KH57; CTMT 886TTg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng ngập mặn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng PH chắn gió, chắn cát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nguồn vốn Chương trình SP-RCC; CTMT ứng phó BĐKH & TTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng ngập mặn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng PH chắn gió, chắn cát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Các dự án nguồn vốn củng cố, bảo vệ, nâng cấp đê biển (có hạng mục trồng rừng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng ngập mặn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng PH chắn gió, chắn cát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Vốn tài trợ nước ngoài, vốn ODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng ngập mặn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng PH chắn gió, chắn cát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Các nguồn vốn khác (NSĐP, Tổ chức, DN, cá nhân,...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trng rừng ngập mặn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trồng rừng PH chắn gió, chắn cát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7862/BNN-TCLN năm 2018 về rà soát, điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2015-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 7862/BNN-TCLN Ngày ban hành 09/10/2018
Ngày có hiệu lực 09/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7862/BNN-TCLN năm 2018 về rà soát, điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2015-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close