BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7864/BNN-PCTT
V/v thỏa thuận bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ đối với các tuyến sông có đê trên đa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 2469/UBND-NN&TNMT ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị thỏa thuận bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 và công văn số 526/SNN-TL ngày 24/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam. Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất bổ sung các tuyến sông nội đồng gồm: sông Nhuệ, sông Châu Giang, sông Duy Tiên vào quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát làm rõ nhiệm vụ chống lũ của các tuyến sông nội đồng nêu trên, làm cơ sở xác định tiêu chuẩn phòng, chống lũ và các giải pháp thực hiện quy hoạch phù hợp.

Đề nghị UBND tỉnh Hà Nam quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c); .
- Sở NN&PTNT Hà Nam;
- Chi cục Thủy lợi Hà Nam;
- Lưu: VT, PCTT (VT, QLĐĐ-3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7864/BNN-PCTT năm 2018 về thỏa thuận bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ đối với tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 7864/BNN-PCTT Ngày ban hành 09/10/2018
Ngày có hiệu lực 09/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7864/BNN-PCTT năm 2018 về thỏa thuận bổ sung quy hoạch phòng, chống lũ đối với tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close