VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7966/VPCP-CN
V/v thực hiện rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2574/BGTVT-CQLXD ngày 14 tháng 3 năm 2017) về việc thực hiện rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý lồng ghép nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8664/VPCP-KTN ngày 12 tháng 10 năm 2016 vào Đề án "Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và giá xây dựng" do Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện. Giao Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải ưu tiên thực hiện trước việc xác định suất vốn đầu tư 01 km đường bộ cao tốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 7966/VPCP-CN năm 2017 thực hiện rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 7966/VPCP-CN Ngày ban hành 31/07/2017
Ngày có hiệu lực 31/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 7966/VPCP-CN năm 2017 thực hiện rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close