BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8023/BNN-KHCN
V/v cung cấp thông tin về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thực hiện các Quyết định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo tình hình công nhận vùng và doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Sở cung cấp thêm thông tin về: các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án của tỉnh để thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương; kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương; hạn chế, khó khăn trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kiến nghị các giải pháp trong thời gian tới (chi tiết báo cáo theo mẫu tại phụ lục đính kèm).

Công văn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2 Ngọc Hà Ba Đình Hà Nội (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) kèm theo file mềm gửi về địa chỉ: [email protected] trước ngày 22/10/2018 để tổng hợp báo cáo Chính phủ./. .

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

PHỤ LỤC:

CÁC BIỂU MẪU
(Kèm theo công văn số 8023/BNN-KHCN ngày 12/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Biểu mẫu 1: Tổng hợp báo cáo tình hình công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng

Biểu mẫu 2: Tổng hợp báo cáo tình hình công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Biểu mẫu 3: Tổng hợp các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do địa phương ban hành giai đoạn 2012-2018

Biểu mẫu 4: Tổng hợp thông tin về bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao trong nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2018

Biểu mẫu 5: Tổng hợp các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại các HTX, trang trại nông nghiệp trên toàn tỉnh giai đoạn 2012-2018

 

Biểu mẫu 1:

Tổng hợp báo cáo tình hình công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

TT

Số Quyết định

Tên vùng/Lĩnh vực sản xuất

Số lượng doanh nghiệp NN đang hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nhận vùng

Quy mô

Địa điểm

Ngày tháng năm QĐ

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 2:

Tổng hợp báo cáo tình hình công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

TT

Số văn bản, ngày tháng năm công nhận

Tên doanh nghiệp/Lĩnh vực ứng dụng CNC và công nghệ cao ứng dụng

Quy mô sản xuất, tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC trong tổng số doanh thu thuần hàng năm của doanh nghiệp (%).

Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển thực hiện tại Việt Nam/ tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp (%)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 3:

Tổng hợp các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do địa phương ban hành giai đoạn 2012-2018

TT

Loại văn bản, số, ngày tháng năm ban hành

Tên văn bản và nội dung

Cơ quan ban hành

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

….

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 4:

Tổng hợp thông tin về bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao trong nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2018

TT

Tên nhiệm vụ (chương trình/ đề án/ dự án

Thời gian thực hiện (20 ...-20...)

Kết quả đạt được

Đơn vị chủ trì thực hiện

Quy mô chuyển giao, ứng dụng và hiệu quả kinh tế

Kinh phí từ NSNN (tr.đồng)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 5:

Tổng hợp các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại các HTX, trang trại nông nghiệp trên toàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2018

TT

* Tên HTX, trang trại

Địa chỉ

Lĩnh vực hoạt động chính

Quy mô ứng dụng CNC trong nông nghiệp

Số lượng lao động

Công nghệ cao ứng dụng

Trồng trọt

Chăn nuôi

Thủy sản

Giống

Phân bón

Công nghiệp phụ trợ

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chỉ áp dụng với các HTX, Trang trại nằm trong khu hoặc Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8023/BNN-KHCN năm 2018 về cung cấp thông tin về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 8023/BNN-KHCN Ngày ban hành 12/10/2018
Ngày có hiệu lực 12/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8023/BNN-KHCN năm 2018 về cung cấp thông tin về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close