BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8048/BNN-TCTL
V/v xử lý cấp bách các hồ chứa nước bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2018

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố………………………………..

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1207/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho các địa phương để xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 và các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa, lũ năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao đơn vị có đủ năng lực làm Chủ đầu tư các công trình theo danh mục hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

2. Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án xử lý cấp bách các công trình hồ chứa được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ theo quy trình rút gọn được quy định tại các Điều 14, 15, 16 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và Điều 42 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

3. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được ngân sách Trung ương hỗ trợ đúng quy định của pháp luật, chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa, đảm bảo hoàn thành công trình trước mùa mưa, lũ năm 2019;

4. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, thông tin số liệu, danh mục và mức vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho từng công trình;

5. Chỉ đạo các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, lập hồ sơ thiết kế sửa chữa công trình và lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi triển khai thi công để sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, đảm bảo an toàn công trình.

6. Báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn thành các dự án về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Các Bộ KH&ĐT, TC;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu VT, TCTL.(45b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8048/BNN-TCTL xử lý cấp bách các hồ chứa nước bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 8048/BNN-TCTL Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8048/BNN-TCTL xử lý cấp bách các hồ chứa nước bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close