BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 806/TCT-KK
V/v xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Lâm Linh
- Bà Hoàng Thị Bình
(Địa chỉ của Công ty và bà Bình: Tổ 21, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Tổng cục Thuế nhận được Đơn xin cứu xét ngày 16/01/2019 của Hoàng Thị Bình - Giám đốc Công ty TNHH Lâm Linh về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn;

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, được sửa đổi bổ sung bởi Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế;

Căn cứ Điểm m Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn;

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính Phủ quy định về hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ;

Theo nội dung trình bày của bà Hoàng Thị Bình nêu tại Đơn xin cứu xét ngày 16/01/2019 thì trường hợp vi phạm của Công ty TNHH Lâm Linh (Công ty) là xác định sai thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn dẫn đến không kê khai và nộp thuế theo quy định và không thuộc trường hợp áp dụng tương tự của công văn số 2866/TCT-KK ngày 23/7/2018 của Tổng cục Thuế về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Công ty phải nộp đủ số thuế đã khai thiếu và tiền chậm nộp tương ứng theo quy định. Đồng thời, Công ty bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

Trường hợp tại thời điểm ghi nhận doanh thu để tính thu nhập chịu thuế và khai, nộp thuế GTGT Công ty có số thuế GTGT nộp thừa thì thực hiện theo quy định tại Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- PTCT. Phi Vân Tuấn (để b/c)
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình;
- Vụ PC, CS, TTKT, KTNB;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thu Mai

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 806/TCT-KK năm 2019 về xử lý vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 806/TCT-KK Ngày ban hành 13/03/2019
Ngày có hiệu lực 13/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 806/TCT-KK năm 2019 về xử lý vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close