VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8081/VPCP-CN
V/v tổ chức lễ khánh thành dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9333/BGTVT-QLXD ngày 22 tháng 8 năm 2018) về việc tổ chức lễ khánh thành Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải quyết định việc tổ chức khánh thành Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và gọn nhẹ, tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Xây dựng;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8081/VPCP-CN năm 2018 về tổ chức lễ khánh thành dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8081/VPCP-CN Ngày ban hành 27/08/2018
Ngày có hiệu lực 27/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8081/VPCP-CN năm 2018 về tổ chức lễ khánh thành dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close