VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8244/VPCP-QHĐP
V/v xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Thanh tra Chính phủ.

Về một số kiến nghị của tỉnh Bình Định tại Thông báo số 66-TB/VPTW, ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng (sao gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị có cơ chế về thẩm quyền quản lý của địa phương đối với Cảng Quy Nhơn, xác định lại tỷ lệ cổ phần theo hướng nhà nước nắm cổ phần chi phối và xem xét quy hoạch, đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô cụm cảng Quy Nhơn: Giao các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu đề nghị của Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về cổ phần hóa cảng Quy Nhơn vừa qua: Thanh tra Chính phủ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 62/TB-VPCP ngày 10 tháng 02 năm 2018.

2. Về đề nghị bố trí vốn thực hiện Dự án xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 62/TB-VPCP nêu trên.

3. Về đề nghị hỗ trợ thực hiện Dự án Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa: Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan xem xét, xử lý theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Về đề nghị hỗ trợ vốn thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường ven biển đi qua tỉnh Bình Định: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 62/TB-VPCP nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, TKBT, CN, NN, KTTH, KGVX, TCCV, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8244/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8244/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8244/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close