VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8245/VPCP-QHĐP
V/v xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc.

Về một số kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk tại Thông báo số 70-TB/VPTW ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng (sao gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị được để lại ngân sách Tỉnh nguồn thu từ cổ phần hóa các công ty nông, lâm nghiệp do Tỉnh quản lý: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định và trả lời cho Tỉnh biết.

2. Về các đề nghị phát triển năng lượng: Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về đề nghị bố trí đủ vốn để Tỉnh sớm hoàn thành các dự án sắp xếp, ổn định dân cư: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác di dân toàn quốc dự kiến tổ chức trong quý III năm 2018.

4. Về đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp không còn rừng: Tỉnh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 166/TB-VPCP ngày 07 tháng 7 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ TH, TKBT, CN, NN, KTTH, KGVX, TCCV, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8245/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8245/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8245/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close