VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8246/VPCP-QHĐP
V/v xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về một số kiến nghị của tỉnh Phú Yên tại Thông báo số 67-TB/VPTW ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng (sao gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị bổ sung vốn đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên cầu Đà Rằng: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, giải quyết, trả lời cho Tỉnh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Về đề nghị có cơ chế, chính sách kết nối Khu kinh tế Nam Phú Yên với Khu kinh tế Bắc Vân Phong: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, cơ quan liên quan sớm hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 61/TB-VPCP ngày 10 tháng 02 năm 2018; xem xét đề nghị của Tỉnh, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Về đề nghị tiếp tục hỗ trợ vốn đầu tư các dự án hạ tầng thiết yếu trong Khu kinh tế Nam Phú Yên, trong đó có hạ tầng dùng chung của Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Về đề nghị tiếp tục bố trí vốn đầu tư để sớm hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 61/TB-VPCP ngày 10 tháng 02 năm 2018.

5. Về đề nghị tiếp tục hỗ trợ vốn đầu tư để hoàn thành tuyến đường ven biển của Tỉnh: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ khả năng cân đối của ngân sách trung ương xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

6. Về các đề nghị: Được kêu gọi đầu tư dự án có hoạt động kinh doanh casino; hỗ trợ vốn đầu tư một số hồ, đập thủy lợi; cho phép 2 huyện nghèo tiếp tục được hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án 293: Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của Tỉnh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, TKBT, CN, NN, KTTH, KGVX, TCCV, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8246/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8246/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8246/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close