VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8270/VPCP-QHĐP
V/v thực hiện ý kiến của UVBCT, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Y tế;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau khi xem xét Báo cáo số 1390/BC-UBVĐXH14 ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, thực hiện ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Về xem xét, bổ sung kinh phí trung hạn giai đoạn 2016-2020 giúp Tỉnh thực hiện Đề án chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách nhà nước xem xét, xử lý theo quy định.

2. Về những giải pháp thiết thực về cơ chế, chính sách phát triển hành lang kinh tế Đông-Tây; phát huy tiềm năng của Khu kinh tế Lao Bảo; xúc tiến hợp tác với các Nhà đầu tư để triển khai khu công nghiệp chung Việt Nam-Singapore; giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của Tỉnh: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo quy định.

3. Về chỉ đạo giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai giữa xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị với xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và các bộ, ngành, địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 590/VPCP-NC ngày 01 tháng 3 năm 2018 về việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị.

4. Về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mô hình “Một cửa, một lần dừng” tại Cửa khẩu Lao Bảo (Việt Nam) và Cửa khẩu Densavanh (Lào): Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mô hình “Một cửa, một lần dừng” tại Cửa khẩu Lao Bảo (Việt Nam) và Cửa khẩu Densavanh (Lào).

5. Về sửa đổi mức hỗ trợ đầu tư cho các nội dung của Chương trình 135 để phù hợp với thực tiễn địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn: Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đánh giá mức độ đầu tư của Chương trình 135 để sửa đổi phù hợp với thực tiễn địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

6. Về thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và đồng bào thiểu số: Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội ưu tiên thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và đồng bào thiểu số; có chính sách tín dụng phù hợp để thúc đẩy các địa bàn khó khăn của Tỉnh vươn lên.

7. Về xây dựng Phòng khám đa khoa khu vực Lìa thuộc huyện Hướng Hóa: Giao Bộ Y tế nghiên cứu, hỗ trợ Tỉnh xây dựng Phòng khám đa khoa khu vực Lìa thuộc huyện Hướng Hóa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân địa phương và Nhân dân các bộ tộc Lào giáp biên giới.

8. Về hỗ trợ các công trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đời sống an sinh của Nhân dân các dân tộc huyện Hướng Hóa: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành quan tâm, hỗ trợ các công trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đời sống an sinh của Nhân dân các dân tộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH và PCT thường trực QH Tòng Thị Phóng (để báo cáo);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- HĐDT và các UB: QPAN, Tư pháp của QH;
- Các Ban: Công tác đại biểu, Dân nguyện;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b), H.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8270/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8270/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8270/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close