BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8315/BKHĐT-PTDN
V/v rà soát chi phí chính thức khác ngoài phí, lệ phí và chi phí phát sinh đối với doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát toàn bộ các loại phí chính thức khác ngoài phí, lệ phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí và chi phí phát sinh để làm các thủ tục liên quan đến cấp phép đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, tiếp cận đất đai... đối với doanh nghiệp cần phải cắt giảm trong các lĩnh vực, đề xuất giải pháp giảm; báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đề xuất đối với các nội dung nêu trên.

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam rà soát, lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, tổng hợp và đề xuất đối với các nội dung nêu trên.

Do thời gian gấp, đề nghị quý Cơ quan gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp, Email: [email protected], ĐT: 08044498) trước ngày 23/10/2017 để kịp tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (để rà soát, báo cáo);
- Cục QLĐKKD (để rà soát, báo cáo);
- Viện QLKTTW (để rà soát, báo cáo);
- Lưu: VT, PTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8315/BKHĐT-PTDN năm 2017 về rà soát chi phí chính thức khác ngoài phí, lệ phí và chi phí phát sinh đối với doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 8315/BKHĐT-PTDN Ngày ban hành 10/10/2017
Ngày có hiệu lực 10/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8315/BKHĐT-PTDN năm 2017 về rà soát chi phí chính thức khác ngoài phí, lệ phí và chi phí phát sinh đối với doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close