VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8360/VPCP-QHĐP
V/v chuẩn bị phiên họp UBTVQH

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 2185/TTKQH-TH ngày 24 tháng 8 năm 2018 về việc chuẩn bị nội dung phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện các nội dung sau:

1. Trước 05 ngày bắt đầu phiên họp, nội dung trình phải được gửi đến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nội dung nào không đủ hồ sơ tài liệu để gửi đến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ báo cáo Chủ tịch Quốc hội để xem xét, quyết định rút khỏi dự kiến chương trình phiên họp.

2. Sau khi dự kiến chương trình phiên họp đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định và đã thông báo đến cơ quan hữu quan (20 ngày trước khi khai mạc), nếu đề nghị bổ sung nội dung cần gửi kèm đầy đủ hồ sơ tài liệu đúng thời hạn quy định, cơ quan chủ trì thẩm tra không đề nghị bổ sung nội dung khi chưa thẩm tra nội dung đó.

3. Không bổ sung nội dung sau Chủ tịch Quốc hội đã quyết định triệu tập phiên họp (07 ngày trước khi khai mạc), trừ trường hợp đặc biệt.

4. Cơ quan trình nội dung cần gửi hồ sơ tài liệu đến cơ quan thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan thẩm tra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ biết, thực hiện (kèm theo bản chụp Thông báo số 2185/TTKQH-TH ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- VPQH: Tổng Thư ký QH; Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT; các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8360/VPCP-QHĐP năm 2018 về chuẩn bị phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8360/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 04/09/2018
Ngày có hiệu lực 04/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8360/VPCP-QHĐP năm 2018 về chuẩn bị phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close