VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8491/VPCP-QHĐP
V/v bổ sung nội dung Phiên họp thứ 27 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 2201/TTKQH-TH ngày 4 tháng 9 năm 2018 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 10 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018); về việc này, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên Hợp quốc về đóng góp nguồn lực tới Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu - Đăng.

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về phương án bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị:

a) Tờ trình của Chính phủ về phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại và xử lý vướng mắc trong việc chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2017;

b) Tờ trình của Chính phủ về bổ sung kinh phí mua hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia đã xuất cấp năm 2017.

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, quyết định việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên; thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 2201/TTKQH-TH)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- Ngân hàng NNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, Các Vụ: NC, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8491/VPCP-QHĐP năm 2018 bổ sung nội dung Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8491/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 06/09/2018
Ngày có hiệu lực 06/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8491/VPCP-QHĐP năm 2018 bổ sung nội dung Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close