NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8505/NHNN-TTGSNH
V/v gửi báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD theo quy định tại Chỉ thị số 32/CT-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: UBND tỉnh, thành phố Điện Biên

Ngày 19/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Chỉ thị số 32/CT-TTg). Theo đó, Tiết a Khoản 4 Mục II Chỉ thị số 32/CT-TTg có quy định:

“Các Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn và nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 9) gửi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết cho Ngân hàng Nhà nước tổng hợp, báo cáo Chính phủ”.

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa nhận được báo cáo của Quý Cơ quan.

Căn cứ quy định tại Chỉ thị số 32/CT-TTg nêu trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Quý Cơ quan xây dựng báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quý Cơ quan và gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, theo dõi việc tổ chức thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Lưu: VP, TTGSNH8.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Kim Anh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8505/NHNN-TTGSNH năm 2017 về gửi báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Chỉ thị 32/CT-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 8505/NHNN-TTGSNH Ngày ban hành 19/10/2017
Ngày có hiệu lực 19/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8505/NHNN-TTGSNH năm 2017 về gửi báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Chỉ thị 32/CT-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close