VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8570/VPCP-KTTH
V/v áp dụng thuế xuất khẩu đối với sản phẩm tái chế, xử lý chất thải

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4479/BTNMT-TCMT ngày 20 tháng 8 năm 2018 về việc quy định về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4479/BTNMT-TCMT nêu trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xử lý kịp thời vấn đề áp dụng chính sách thuế xuất khẩu đối với sản phẩm sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải phát sinh trong thực tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8570/VPCP-KTTH năm 2018 về áp dụng thuế xuất khẩu đối với sản phẩm tái chế, xử lý chất thải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8570/VPCP-KTTH Ngày ban hành 07/09/2018
Ngày có hiệu lực 07/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8570/VPCP-KTTH năm 2018 về áp dụng thuế xuất khẩu đối với sản phẩm tái chế, xử lý chất thải do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close