VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8595/VPCP-CN
V/v nghiên cứu kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên;
- Bộ Giao thông vận tải;

Về kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tại Báo cáo số 19/BC-ĐĐBQH ngày 16 tháng 8 năm 2018 về kết quả khảo sát tuyến tránh Quốc lộ 1A, tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Phú Yên có quy mô 2 làn xe ô tô, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tại văn bản nêu trên, thực hiện đầu tư, nâng cấp tuyến Quốc lộ 1A và tuyến tránh Quốc lộ 1A theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- UBND tỉnh Phú Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8595/VPCP-CN năm 2018 về nghiên cứu kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8595/VPCP-CN Ngày ban hành 08/09/2018
Ngày có hiệu lực 08/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8595/VPCP-CN năm 2018 về nghiên cứu kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close