VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8597/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo hiện trạng tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 158/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018), ý kiến các Bộ: Tài chính (Công văn số 8907/BTC-TCDN ngày 26 tháng 7 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5526/BKHĐT-PTDN ngày 13 tháng 8 năm 2018), Tư pháp (Công văn số 2765/BTP-PLDSKT ngày 27 tháng 7 năm 2018) về việc báo cáo hiện trạng tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên:

- Tiếp thu ý kiến các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp tại các công văn nêu trên, tiếp tục rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện.

- Khẩn trương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 357/TTg-ĐMDN ngày 19 tháng 3 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). Linh

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8597/VPCP-ĐMDN năm 2018 về báo cáo hiện trạng tài chính đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8597/VPCP-ĐMDN Ngày ban hành 08/09/2018
Ngày có hiệu lực 08/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8597/VPCP-ĐMDN năm 2018 về báo cáo hiện trạng tài chính đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close