VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8601/VPCP-V.I
V/v xử lý thông tin phản ánh của báo chí xảy ra tại tỉnh Phú Thọ

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Báo Gia đình và Xã hội và một số trang Báo điện tử khác có đăng bài “Sông Lô oằn mình kêu cứu, chính quyền vẫn tái cấp phép cho doanh nghiệp khai thác”. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các sở, ngành chức năng kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Báo Gia đình và Xã hội nêu; kiểm tra, rà soát việc cấp phép cho các đơn vị khai thác cát tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc khai thác cát trái phép tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Các Bộ: TN&MT, XD, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng; các Vụ: TH, NN CN, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), XL.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8601/VPCP-V.I năm 2018 về xử lý thông tin phản ánh của báo chí xảy ra tại tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8601/VPCP-V.I Ngày ban hành 08/09/2018
Ngày có hiệu lực 08/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8601/VPCP-V.I năm 2018 về xử lý thông tin phản ánh của báo chí xảy ra tại tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close