VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8697/VPCP-V.I
V/v kiểm tra hàng hóa của Công ty cổ phần Con Cưng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 745/BC-BCT ngày 23 tháng 8 năm 2018; báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Văn bản số 229/BC-VPTT ngày 20 tháng 8 năm 2018 về một số nội dung liên quan đến vụ việc kiểm tra hàng hóa của Công ty cổ phần Con Cưng (sao gửi kèm); Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra lại quy trình công tác của lực lượng Quản lý thị trường trong vụ việc kiểm tra hàng hóa của Công ty cổ phần Con Cưng, nhất là việc tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm điểm, xử lý theo quy định.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, đảm bảo các thông tin truyền tải phải trung thực, khách quan, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về báo chí, internet.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia;
- Cục Quản lý thị trường;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng;
- Lưu: VT, V.I (3).ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8697/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra hàng hóa của Công ty cổ phần Con Cưng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8697/VPCP-V.I Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8697/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra hàng hóa của Công ty cổ phần Con Cưng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close