VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8733/VPCP-CN
V/v điều chỉnh cục bộ QHC Tp Hải Phòng và QHCXD Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 117/TTr-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch Dự án tuyến cáp treo 3 dây Cát Hải - Phù Long trên đảo Cát Hải và đảo Cát Bà trong thuộc huyện Cát Hải trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng và đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng nghiên cứu, xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản nêu trên, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch cục bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND Tp Hải Phòng;
- Các Bộ: KH&ĐT, CT, GTVT, TN&MT, QP, VH, TT&DL, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, NN, NC;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (19).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8733/VPCP-CN năm 2018 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8733/VPCP-CN Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8733/VPCP-CN năm 2018 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close