VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8916/VPCP-KTTH
V/v Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11231/BTC-CST ngày 14 tháng 9 năm 2018 về việc dự án Nghị quyết Biểu thuế bảo vệ môi trường, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với Báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 11231/BTC-CST nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký văn bản và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg. CP Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHĐP, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8916/VPCP-KTTH 2018 Nghị quyết Biểu thuế bảo vệ môi trường

Số hiệu 8916/VPCP-KTTH Ngày ban hành 17/09/2018
Ngày có hiệu lực 17/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8916/VPCP-KTTH 2018 Nghị quyết Biểu thuế bảo vệ môi trường
Mục lục

Mục lục

Close