VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8959/VPCP-CN
V/v chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại văn bản số 3279/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng nghiên cứu, xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại văn bản nêu trên, trên cơ sở của Luật Quy hoạch đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 24 tháng 11 năm 2017 và quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND tỉnh Trà Vinh;
- Các Bộ: KH&ĐT, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa (14).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8959/VPCP-CN năm 2018 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8959/VPCP-CN Ngày ban hành 19/09/2018
Ngày có hiệu lực 19/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 8959/VPCP-CN năm 2018 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close