VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9015/VPCP-ĐMDN
V/v rà soát danh mục ĐVSNCL cổ phần hóa thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 10524/UBND-KTTC ngày 29 tháng 8 năm 2018) trình Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng cổ phần hóa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sớm hoàn thành việc cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 31/TTg-ĐMDN ngày 31 tháng 01 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vương Đình Huệ:
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TCCV, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9015/VPCP-ĐMDN năm 2018 về rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9015/VPCP-ĐMDN Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày có hiệu lực 20/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9015/VPCP-ĐMDN năm 2018 về rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close