VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9131/VPCP-CN
V/v đề xuất quản lý, sử dụng và khai thác Bến cảng Bãi Vòng-Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Tờ trình số 111/TTr- UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018) về việc quản lý, sử dụng và khai thác Bến cảng Bãi Vòng - Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính xem xét giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại văn bản nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, NC, NN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN(2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9131/VPCP-CN năm 2018 về đề xuất quản lý, sử dụng và khai thác Bến cảng Bãi Vòng-Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9131/VPCP-CN Ngày ban hành 21/09/2018
Ngày có hiệu lực 21/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9131/VPCP-CN năm 2018 về đề xuất quản lý, sử dụng và khai thác Bến cảng Bãi Vòng-Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close