THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 916/TTg-CN
V/v điều chỉnh quy hoạch mỏ sét tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 647/BXD-VLXD ngày 28 tháng 3 năm 2017); ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2636/BTNMT-ĐCKS ngày 25 tháng 5 năm 2017) về việc điều chỉnh mỏ sét (diện tích 07 ha) tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ra khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh mỏ sét (diện tích 07 ha) tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ra khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như đề nghị của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản mỏ sét tại xã Nghi Văn nêu trên làm các sản phẩm có giá trị (sản phẩm thành mỏng trang trí, ngói đất sét nung và gạch ốp lát cotto) và giám sát hoạt động sản xuất của doanh nghiệp bảo đảm sử dụng đúng mục đích, không dùng để sản xuất gạch đất sét nung, đáp ứng các tiêu chí bảo vệ môi trường./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(3), Binh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 916/TTg-CN năm 2017 điều chỉnh quy hoạch mỏ sét tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 916/TTg-CN năm 2017 điều chỉnh quy hoạch mỏ sét tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Số hiệu 916/TTg-CN Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 916/TTg-CN năm 2017 điều chỉnh quy hoạch mỏ sét tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close