BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 917/BGDĐT-CSVC
V/v báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Việc chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, là một giải pháp quan trọng để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực (nhân lực, vật lực...) đầu tư cho giáo dục và đào tạo tại các địa phương, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục. Ngày 24/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC hướng dẫn một số nguyên tắc thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đảm bảo hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện công việc sau:

1. Lập báo cáo về thực hiện việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (theo đề cương đính kèm).

2. Báo cáo rà soát nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (theo đề cương đính kèm).

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 06/4/2019:

- Bằng thư điện tử theo địa chỉ [email protected]:

- Bằng công văn theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 - Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trân trọng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các sở GD&ĐT (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục CSVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 917/BGDĐT-CSVC năm 2019 về báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 917/BGDĐT-CSVC Ngày ban hành 11/03/2019
Ngày có hiệu lực 11/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 917/BGDĐT-CSVC năm 2019 về báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close