VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 917/VPCP-CN
V/v Báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Về báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 15573/UBND-THKH ngày 20 tháng 12 năm 2017 về tình hình thực hiện dự án đầu tư của Công ty CP Phúc Hoàng Nghiêu và tình hình khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án tại báo cáo nêu trên theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp tránh khiếu kiện kéo dài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: NN&PTNT, VHTT&DL, XD TN&MT, QP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTgCP, Tổng GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, ĐMDN, KGVX, V.I;
- Lưu: VT, CN(2). B

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 917/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo tình hình khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 917/VPCP-CN Ngày ban hành 25/01/2018
Ngày có hiệu lực 25/01/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 917/VPCP-CN năm 2018 Báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa của Văn phòng Chính phủ ngày 25/01/2018
Mục lục

Mục lục

Close