VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9216/VPCP-CN
V/v thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên theo Quy hoạch được phê duyệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Về việc thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên theo Quy hoạch được phê duyệt tại báo cáo và kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại các văn bản số 270/BC-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2018, số 2335/UBND-TH ngày 22 tháng 8 năm 2018 và của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 9791/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 8 năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại các văn bản nêu trên, chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những tồn tại trong hoạt động hàng không tại Cảng hàng không Điện Biên để nâng cao hiệu quả khai thác, giảm giá thành vận tải; đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu đầu tư, xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 302/TB-VPCP ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, QP, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, CN (2).LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9216/VPCP-CN năm 2018 thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên theo Quy hoạch được phê duyệt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9216/VPCP-CN Ngày ban hành 24/09/2018
Ngày có hiệu lực 24/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9216/VPCP-CN năm 2018 thực hiện Dự án đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên theo Quy hoạch được phê duyệt do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close