VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9230/VPCP-TCCV
V/v số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục tnh Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, có tình trạng thiếu giáo viên tại các tỉnh Tây Nguyên, nhất là mầm non và tiểu học khi năm học mới đã bắt đầu. Tiếp theo chỉ đạo tại Công văn số 8593/VPCP-TCCV ngày 07 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo có biện pháp giải quyết ngay biên chế giáo viên còn thiếu tại các tỉnh này, bảo đảm quyền lợi của học sinh. Đối với vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, chậm nhất trước ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam;
- UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai;
- VPCP: BTCN, PGN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý Các Vụ: QHĐP, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV(3)QP.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9230/VPCP-TCCV năm 2018 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục tỉnh Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9230/VPCP-TCCV Ngày ban hành 25/09/2018
Ngày có hiệu lực 25/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9230/VPCP-TCCV năm 2018 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục tỉnh Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close