VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9245/VPCP-KGVX
V/v áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (văn bản số 1755/TLĐ ngày 28 tháng 8 năm 2018) áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng công trình trong tổng mức đầu tư, dự toán của các dự án đầu tư xây dựng công trình trong tổng mức đầu tư, dự toán của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018, Chính phủ đã thảo luận và thống nhất về vấn đề này (Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2018). Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quyết nghị của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Công đoàn Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, CN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9245/VPCP-KGVX năm 2018 về áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9245/VPCP-KGVX Ngày ban hành 25/09/2018
Ngày có hiệu lực 25/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9245/VPCP-KGVX năm 2018 về áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close