VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9282/VPCP-NN
V/v Đề án nhằm triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 7117/BCT-AP ngày 04 tháng 9 năm 2018 về Đề án nhằm triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ động làm việc với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện và phê duyệt Đề án nêu trên theo thẩm quyền đáp ứng được nhu cầu thực tiễn ở Việt Nam về liên kết sản xuất - kinh doanh sản phẩm nông nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: QHQT, KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b). THANH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9282/VPCP-NN năm 2018 về Đề án nhằm triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9282/VPCP-NN Ngày ban hành 26/09/2018
Ngày có hiệu lực 26/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9282/VPCP-NN năm 2018 về Đề án nhằm triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close