VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9287/VPCP-QHĐP
V/v chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 2223/TTKQH-TH ngày 20 tháng 9 năm 2018 về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (khai mạc vào ngày 22 tháng 10 năm 2018, bế mạc vào ngày 20 tháng 11 năm 2018). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ theo ngành, lĩnh vực của bộ, cơ quan ngang bộ về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV (bổ sung, hoàn thiện các Báo cáo của Chính phủ theo lĩnh vực đã gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm tra theo kế hoạch số 258/KH-UBTVQH14 ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội);

b) Báo cáo của Chính phủ theo ngành, lĩnh vực của bộ, cơ quan ngang bộ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn; việc thực hiện Nghị quyết số 63/2018/QH14 về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

b) Báo cáo của Chính phủ về việc đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;

c) Báo cáo của Chính phủ về việc đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (bao gồm phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020);

d) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019;

đ) Báo cáo của Chính phủ về đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

e) Báo cáo của Chính phủ về đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020;

g) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch (theo quy trình thông qua tại một kỳ họp);

i) Dự án Luật đầu tư công (sửa đổi).

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

b) Báo cáo của Chính phủ về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019;

c) Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia 2019-2021 (trong đó có đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020);

d) Báo cáo của Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2017 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

đ) Báo cáo của Chính phủ về tình hình nợ công (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

e) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2019 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung ương quản lý (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

g) Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

a) Chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình quốc phòng năm 2018 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

b) Phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cảnh sát biển Việt Nam.

5. Bộ trưởng Bộ Công an

a) Chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018.

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự.

- Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình an ninh năm 2018 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

b) Phối hợp chuẩn bị:

- Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

- Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ bí mật nhà nước.

- Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đặc xá (sửa đổi).

6. Bộ trưởng Bộ Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2018;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về hoạt động tương trợ tư pháp (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu);

c) Chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

7. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại Nhà nước năm 2018 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

8. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất 2016-2020, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2016-2018 (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo cơ chế chương trình mục tiêu quốc gia (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

- Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2012/QH13 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

b) Phối hợp chuẩn bị:

- Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật chăn nuôi,

- Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trồng trọt.

10. Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị các Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu:

a) Báo cáo của Chính phủ việc thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện;

b) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án thủy điện Lai Châu;

c) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án thủy điện Sơn La;

d) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án thủy điện Sông Bung 4 và Thượng Kon Tum;

đ) Báo cáo của Chính phủ về dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn;

e) Báo cáo của Chính phủ về dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất;

g) Báo cáo của Chính phủ về dự án khai thác nâng cấp dầu nặng Junin2;

h) Báo cáo của Chính phủ về dự án Nhennhekky;

i) Báo cáo của Chính phủ về dự án khai thác phát triển mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh

11. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị các Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu:

a) Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội;

b) Báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2018;

c) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11;

d) Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 52/2017/NQ14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;

đ) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt.

12. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị các Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu:

a) Báo cáo của Chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;

b) Báo cáo kết quả 2 năm (2017-2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

13. Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị:

a) Dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu bia.

b) Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

14. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị dự án Luật kiến trúc.

15. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc sửa đổi toàn diện Luật giáo dục; giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

b) Phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.

16. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

17. Tổng Thanh tra Chính phủ

a) Chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018.

b) Phối hợp, chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

18. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại Phiên khai mạc;

b) Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV do Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường;

c) Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn; thực hiện Nghị quyết số 63/2018/QH14 về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 2223/TTKQH-TH ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- TTKQH;
- VPQH: các Vụ: TH, HC, PVHĐGS;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Thư ký các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9287/VPCP-QHĐP năm 2018 về chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9287/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 26/09/2018
Ngày có hiệu lực 26/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9287/VPCP-QHĐP năm 2018 về chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close