VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9317/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị của tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Y tế;
- Ủy ban Dân tộc;

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Báo cáo số 5404/UBND-TH ngày 23 tháng 7 năm 2018 về kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Về dự án xây dựng mới Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung danh mục dự án này vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo quy định

2. Về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng thủy sản và trạm quan trắc môi trường: giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Văn bản số 5115/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 5 năm 2018.

3. Về công trình Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6935/VPCP-KTTH ngày 20 tháng 7 năm 2018.

4. Về xử lý vướng mắc trong thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư làm căn cứ thu hồi đất đối với các dự án trong Khu kinh tế Đông Nam: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6276/VPCP-CN ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

5. Về Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020: giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát lại thời gian thực hiện phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2018.

6. Về Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư của 03 dự án thủy điện có số hộ di dời lớn (Bản Vẽ, Hủa Na, Khe Bố): giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

7. Về giải quyết tồn đọng giải phóng mặt bằng thủy điện Bản Vẽ: giao Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) xem xét, giải quyết kiến nghị của Tỉnh theo quy định.

8. Về Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đoạn Km301+500- Km333+200: giao Bộ Giao thông vận tải xem xét kiến nghị của Tỉnh, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về Đường Mường Xén-Ta Đo-Khe Kiền: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi có nguồn vốn phù hợp.

10. Về Dự án Bệnh viện Ung bướu: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế xem xét, đề xuất phương án vốn cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định, ưu tiên phương thức xã hội hóa nguồn lực.

11. Về Dự án đầu tư xây dựng Trạm y tế xã: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7671/VPCP-QHQT ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, QHQT, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (3b), H.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9317/VPCP-QHĐP năm 2018 xử lý kiến nghị của tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9317/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày có hiệu lực 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9317/VPCP-QHĐP năm 2018 xử lý kiến nghị của tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close