VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9365/VPCP-NN
V/v đề nghị điều chỉnh tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 1510/UBND-KT ngày 12 tháng 9 năm 2018 về việc điều chỉnh tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình (xin gửi bản chụp kèm theo), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản nêu trên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5599/VPCP-NN ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thành viên BCĐ các CT MTQG;
- VPĐP NTM TW (Bộ NN&PTNT);
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, QHĐP;
- Lưu: VT, NN (3) PMC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9365/VPCP-NN năm 2018 đề nghị điều chỉnh tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9365/VPCP-NN Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày có hiệu lực 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9365/VPCP-NN năm 2018 đề nghị điều chỉnh tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close