VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9367/VPCP-KTTH
V/v xử lý báo chí nêu về thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Báo VietnamPlus ngày 05 tháng 9 năm 2018 có bài phản ánh “Theo đại diện KPMG Việt Nam, khó khăn trong việc quản lý, thu thuế thương mại điện tử một phần do chưa có chính sách thuế cụ thể cho lĩnh vực mới, đặc thù này. Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam nhưng chưa quy định cụ thể đối với thương mại điện tử”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính căn cứ ý quy định của pháp luật thuế hiện hành, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm e, mục 2, phần II Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ để nghiên cứu, xử lý vấn đề Báo VietnamPlus nêu trên đây.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9367/VPCP-KTTH năm 2018 xử lý báo chí nêu về thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9367/VPCP-KTTH Ngày ban hành 27/09/2018
Ngày có hiệu lực 27/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9367/VPCP-KTTH năm 2018 xử lý báo chí nêu về thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close