TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9391/CT-TTHT
V/v ủy nhiệm lập hóa đơn

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt
(Đ/c: số 19 ngõ 61 Lạc Trung, P Vĩnh Tuy; Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)
MST: 0303128175-006

Trả lời công văn số 02/19/CV ngày 15/02/2019 của Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt tại Hà Nội (sau đây gọi là Chi nhánh) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về chi nhánh của doanh nghiệp:

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

- Căn cứ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:

+ Tại Điều 84 quy định về chi nhánh của pháp nhân:

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.”

+ Tại Điều 134 quy định về hoạt động đại diện:

1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.”

- Căn cứ Điều 17 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn:

“1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

2. Nội dung văn bản ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm (hình thức hóa đơn, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và số lượng hóa đơn (từ số... đến số...)); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hóa đơn ủy nhiệm (nếu là hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử); phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm.

3. Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm. Thông báo ủy nhiệm phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, chậm nhất là ba (03) ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn..

4. Bên nhận ủy nhiệm phải niêm yết thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn để người mua hàng hóa, dịch vụ được biết.

5. Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập hóa đơn, hai bên phải xác định bng văn bản và bên nhận ủy nhiệm phải tháo g ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ.

6. Bên y nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm. Bên ủy nhiệm phải thực hiện báo cáo sử dụng hóa đơn (trong đó có các hóa đơn ủy nhiệm) hàng quý theo hướng dẫn tại Thông tư này. Bên nhận ủy nhiệm không phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn ủy nhiệm và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm.”

Căn cứ các quy định trên và nội dung vướng mắc của Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt tại Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

Việc Chi nhánh được Công ty ủy nhiệm lập hóa đơn cho chủ đầu tư với trị giá gói thầu theo hợp đồng đã ký, đề nghị Chi nhánh thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Nội dung vướng mắc liên quan đến thủ tục ủy quyền sử dụng con dấu, sử dụng tài khoản của Chi nhánh để thực hiện gói thầu của Công ty không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội. Đề nghị Chi nhánh liên hệ với cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực đấu thầu để được hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9391/CT-TTHT năm 2019 về ủy nhiệm lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu 9391/CT-TTHT Ngày ban hành 13/03/2019
Ngày có hiệu lực 13/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 9391/CT-TTHT năm 2019 về ủy nhiệm lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close