VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9407/VPCP-CN
V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực quận Dương Kinh và Đồ Sơn trong đồ án điều chỉnh QHC thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 121/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2018 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch khu vực thuộc quận Dương Kinh và Đồ Sơn trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng tổ chức nghiên cứu, thẩm định việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu vực quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản nêu trên, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, QP, GTVT, TN&MT, VH, TT&DL;
- UBND Tp Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9407/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực quận Dương Kinh và Đồ Sơn trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9407/VPCP-CN Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 28/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9407/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực quận Dương Kinh và Đồ Sơn trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close